Uchwała Rady Miejskiej w Głubczycach

UCHWAŁA NR XLI/383/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce
oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2018


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i 2180) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk położonych na terenie Gminy Głubczyce w sezonie kąpielowym 2018 roku, obejmujący kąpielisko położone na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Pietrowicach.

§ 2. Określa się długość sezonu kąpielowego na okres od 23 czerwca 2018 r. do 2 września 2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk